Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 1. Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης της παρούσας ιστοσελίδας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «STEPHANI TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής «η εταιρεία»), η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο επί της οδού Αγίας Βαρβάρας αρ.70, έχει ΑΦΜ 996973578 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Χατζιδάκη Ευαγγελία του Στέφανου.
 1. Για την μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της συνεργασία, είναι αναγκαία η από μέρους αυτών οικειοθελής γνωστοποίηση ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πρόσφορων για τους σκοπούς που αναφέρονται ακολούθως.
 1. Η συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκάστου χρήστη-φυσικού προσώπου (εφεξής «χρήστη») από την εταιρεία γίνεται όπως ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR»), όπως αυτός συμπληρώνεται από την ισχύουσα συναφή εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ισχύουν οι ορισμοί του εν λόγω Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – GDPR.
 1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκάστου χρήστη συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Στους σκοπούς αυτούς συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά,
 • η παροχή των υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου,
 • η διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της εταιρείας,
 • η ενημέρωση των χρηστών για τα νέα προϊόντα, τις τρέχουσες προσφορές και τους τυχόν διαγωνισμούς της εταιρείας,
 • η βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών δια της υποβολής ερωτηματολογίων αξιολόγησης,
 • η συλλογή και τήρηση στατιστικών στοιχείων.
 1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκάστου χρήστη τυγχάνουν νόμιμης και θεμιτής επεξεργασίας, κατά διαφανή τρόπο και χωρίς να επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανέναν, πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο από την εταιρεία πρόσωπα.
 1. Η εταιρεία δεν καθιστά γνωστά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οποιουδήποτε χρήστη σε μη σχετιζόμενα με την λειτουργία της πρόσωπα, χωρίς την συγκατάθεση του εν λόγω χρήστη. Η κοινοποίηση στοιχειωδών τέτοιων δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας (π.χ. συνεργαζόμενα φαρμακεία, εταιρείες ταχυμεταφορών για την παράδοση των προϊόντων κλπ.) δεν συνιστά προς αυτούς εξουσιοδότηση για την διατήρηση, χρήση ή περαιτέρω επεξεργασία αυτών των δεδομένων.
 1. Κατά ρητή νόμιμη εξαίρεση, η εταιρεία επιφυλάσσεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρήστη, όταν τούτο επιβληθεί κατά τη νόμιμη διαδικασία από Δημόσια Αρχή, Δικαστήριο κλπ.
 1. Η εταιρεία έχει λάβει τα αναγκαία και προσήκοντα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκάστου χρήστη. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων έχει οριστεί ο/η Σακκά Άννα (ονοματεπώνυμο / επωνυμία), κάτοικος Αριστείδου 17, Παλαιό Φάληρο (διεύθυνση / έδρα), με στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail) accounts@ahava.gr.
 1. Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έκαστος χρήστης διαθέτει τα εξής δικαιώματα:
 • Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να ενημερώνεται για τα προσωπικά δεδομένα του που τηρούνται στα αρχεία της εταιρείας και να αποκτά αντίγραφα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα να ζητεί την διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά δεδομένα του που τηρούνται στα αρχεία της εταιρείας.
 • Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή δικαίωμα να ζητεί να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα του που τηρούνται στα αρχεία της εταιρείας, υπό τον όρο των ειδικότερων περιορισμών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων – GDPR.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων – GDPR.
 • Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρεία την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στον οργανισμό που θα της υποδείξετε, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, με την επιφύλαξη νομίμων λόγων επεξεργασίας, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων του, καθώς και για τη θεμελίωση,  άσκηση και υποστήριξη παντός νομίμου δικαιώματος και πάσης φύσεως αξιώσεων της εταιρείας.
 1. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όποτε το κρίνει αναγκαίο, οι δε εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στην παρούσα ιστοσελίδα.
 1. Οι παραπάνω όροι διέπονται από το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας, ερμηνεύονται δε σύμφωνα με αυτό. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες όρους υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας.
 2. Ο χρήστης, δια του παρόντος, δηλώνει ότι έλαβε γνώση των ανωτέρω όρων και συγκατατίθεται ρητά και με την ελεύθερη βούλησή του προς όσα ορίζουν.
Back to Top
Added to cart

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies

Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή πλοήγηση στην σελίδα μας. Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου μας και για το πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.